About the Press

Novus forlag ble startet i 1971. Siden da har vi publisert vitenskapelige avhandlinger, lærebøker og tidsskrifter for universitet og høgskoler. Vi utgir også fagbøker for allmennmarkedet og lærebøker for videregående skole. Vi er forlag for Det Norske Videnskaps-Akademi og Instituttet for sammenlignende kulturforskning i tillegg til at vi utgir flere bokserier tilknyttet forskjellige miljøer ved norske universiteter. De fleste utgivelsene våre kommer i norsk språkdrakt, men vi gir også ut titler på de store internasjonale språkene, særlig engelsk.

 

Om fagfellevurderingsprosessen (for English version see below)

Bøker (monografier og antologier) med originale forskningsresultater som skal gis ut som Open Access, og gi publikasjonspoeng, skal være fagfellevurdert.

Det nasjonale publiseringsutvalget stiller følgende krav til fagfellevurdering:

  1. Fagfellevurdering skal skje før publisering.
  2. Manuskriptet skal vurderes av én eller flere eksperter innenfor fagfeltet. Minst én av disse fagfellene skal være uten binding til utgiver eller forfatter. Fagfellen(e) kan være kjente eller anonyme.
  3. Fagfellen skal gi skriftlig vurdering av språklig kvalitet og vitenskapelig originalitet.

For artikkelsamlinger står som oftest en frittstående redaksjon for å skaffe fagfeller for de enkelte bidragene. Dette vil i de fleste tilfeller være gjort allerede før vi blir valgt som utgiver, men vi kan bistå med å finne fagfeller om redaksjonen ønsker.

Novus skal, i de tilfeller der vi har skaffet til veie fagfellene, fungere som kontakt mellom forfatter/redaktør og fagfelle for å sikre at fagfellen(es) tilbakemelding tas til følge. Novus kan ikke garantere at en utgivelse kvalifiserer til publikasjonspoeng. Novus er utgiver på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

 

The peer review process

Books (monographs, edited volumes / anthologies) containing original research results intended for Open Access publication and qualifying for publication points must undergo peer review.

The national publication committee imposes the following requirements for peer review:

  1. Peer review should occur before publication.
  2. The manuscript should be evaluated by one or more experts in the field. At least one of these reviewers should not be affiliated with the publisher or author. The reviewers can be either known or anonymous.
  3. The reviewer should provide a written assessment of linguistic quality and scientific originality.

For collections of articles, an independent editorial board usually arranges for reviewers for individual contributions. In most cases, this will have been done before we are selected as the publisher, but we can assist in finding reviewers if the editorial board desires.

Novus, in cases where we have provided the reviewers, will serve as the intermediary between the author/editor and the reviewer to ensure that the reviewer's feedback is considered. Novus cannot guarantee that a publication qualifies for publication points. Novus is a level 1 publisher in the Register of Scientific Publication Channels.

 

Arkivering

Bøker publisert som Open Acces blir i tillegg til at selve nettstedet til enhver tid har backup 2-4 uker tilbake i tid også levert inn til Nasjonalbiblioteket gjennom pliktavlevering og blir tilgjengelig på nb.no.

 

Lisensiering

 CC-BY-SA

Alle titler som legges ut på dette nettstedet er Open Access. Forfattere beholder opphavsretten. Om ikke annet er spesifisert bruker vi Creative Commons-lisens BY-SA 4.0.

 

Crossref Member

DOAJ Member