Språk i arkiva: Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet

Authors

Kristin Hagen (ed)
Universitetet i Oslo
Gjert Kristoffersen (†) (ed)
Øystein A. Vangsnes (ed)
Universitetet i Tromsø
Tor A. Åfarli (ed)
NTNU

Keywords:

pragmatisk markør, pragmatisk partikkel, amerikanorsk, korpusdata, kodeveksling, informasjonsflyt, flagging, adjektiv, bøying, språkblanding, arvspråk, objektskifte, verbpartikel, spec-CP, subjektskifte, tvärspråkligt inflytande, aspekt, overgangspartisipper, informasjonsstruktur, nordsamisk, lånord, normering, spørjeord, dialektkorpus, geografisk variasjon, korpuslingvistikk, LIA-korpuset, partikkelverb, prosodi, trykkplassering, Korpuslingvistikk, sosiolingvistikk, verditilskriving, vikværsk, ordbokrevisjon, dependensgrammatikk, sibilanter, etnolekt

Synopsis

Kva kjenneteikna norske talemål på 1900-talet? Og kva med samiske dialektar som no er borte? Enn det norske talemålet til etterkommarar av nordmenn som emigrerte til Nord-Amerika på 1800-talet og framover? I prosjektet Linguistic Infrastructure made Accessible (LIA) er talemålsopptak samla inn av norske forskarar gjennom 1900-talet digitaliserte og gjort tilgjengelege for forsking gjennom tre elektroniske korpus ved Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo. Dei 13 artiklane i denne boka byggjer alle på data henta ut av det revitaliserte arkivmaterialet. Artiklane spenner tematisk vidt og presenterer ny forsking på gammalt talemålsmateriale både for norsk og samisk, og dei eksemplifiserer korleis ein kan driva slik forsking med utgangspunkt i den infrastrukturen korpusa frå LIA-prosjektet representerer.

Chapters

 • Om LIA-prosjektet og artiklane i denne boka
  Kristin Hagen, Øystein A. Vangsnes, Tor A. Åfarli
 • Palatalisering av velarer
  Historie, variasjon og normering
  Ivar Berg, Leiv Inge Aa
 • Ka farsken?
  Realisering av /r/ som sibilant foran /k/ i nordnorsk
  Gjert Kristoffersen (†), Randi Neteland
 • Forskjeller mellom talemål og skriftspråk
  Hva kan trebanker fortelle oss?
  Signe Laake, Lilja Øvrelid
 • LIA-korpuset som ressurs i revisjonen av tre ordbøker
  Bente Selback, Terje Svardal
 • Språkendring i Vika
  En komparativ analyse av data fra to talespråkskorpus
  Karine Stjernholm, Ingunn Indrebø Ims
 • Trykkplasseringa i latinske lånord og partikkelverb i tre norske dialektområde
  Eirik Tengesdal, Björn Lundquist
 • Ka LIA fortæll?
  Eit gjensyn med "kv"-spørsmål i norske dialektar
  Øystein A. Vangsnes, Marit Westergaard
 • «Lei niogtredve go byggiimet»
  Om unormerte lån fra norsk i samisk talespråk
  Lene Antonsen
 • VO - OV-variasjon i nordsamisk
  Hva kan LIA Sápmi fortelle oss?
  Kristine Bentzen
 • Å være eller å bli - det er spørsmålet
  Ei sammenligning av verbene "være" og "bli" i amerikanorsk og norgenorsk
  Ragnhild Eik, Anu Laanemets
 • Argumentplacering i norskt arvspråk i Amerika
  Ida Larsson, Kari Kinn
 • Adjektivkongruens i amerikanorsk
  Brita Ramsevik Riksem, Terje Lohndal, Tor A. Åfarli
 • «Ein må tenke seg om, ser du veit du, kva ord ein skal bruke»
  Pragmatiske partiklar i amerikanorsk
  Åshild Søfteland, Arnstein Hjelde

Author Biographies

Gjert Kristoffersen (†)

Gjert Kristoffersen passed away in the summer of 2021.

Ivar Berg, NTNU

Institutt for språk og litteratur Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

Leiv Inge Aa, NTNU

Leiv Inge Aa Institutt for lærerutdanning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

Randi Neteland, Universitetet i Bergen

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen

Signe Laake, Oslomet – storbyuniversitetet

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Oslomet – storbyuniversitetet

Lilja Øvrelid, Universitetet i Oslo

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Bente Selback, Universitetet i Bergen

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen

Terje Svardal, Universitetet i Bergen

Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen

Karine Stjernholm, Høgskolen i Østfold

Institutt for språk, litteratur og kultur, Høgskolen i Østfold

Ingunn Indrebø Ims, Universitetet i Sørøst-Norge

Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge

Eirik Tengesdal, Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo

Björn Lundquist, UiT Norges arktiske universitet

Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

Øystein A. Vangsnes, UiT Noregs arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet

Institutt for språk og kultur, UiT Noregs arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet (professor II)

Marit Westergaard, UiT Noregs arktiske universitet og Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU

Institutt for språk og kultur, UiT Noregs arktiske universitet og Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU (professor II)

Lene Antonsen, UiT Norges arktiske universitet

Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

Kristine Bentzen, UiT Norges arktiske universitet

Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

Ragnhild Eik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

Institutt for språk og litteratur. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

Anu Laanemets, Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Ida Larsson, Høgskolen i Østfold

Institutt for språk, litteratur og kultur, Høgskolen i Østfold

Kari Kinn, Universitetet i Bergen

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Brita Ramsevik Riksem, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU

Institutt for lærarutdanning, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU

Terje Lohndal, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU og UiT Noregs arktiske universitet

Institutt for språk og litteratur, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU og UiT Noregs arktiske universitet (professor II)

Tor A. Åfarli, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU

Institutt for språk og litteratur, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU

Åshild Søfteland, Høgskolen i Østfold

Institutt for språk, litteratur og kultur, Høgskolen i Østfold

Arnstein Hjelde, Høgskolen i Østfold

Institutt for språk, litteratur og kultur, Høgskolen i Østfold

Språk i arkiva omslag

Downloads

Kapitler (PDF)

Forthcoming

31 December 2021

How to Cite

Språk i arkiva: Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet. (2021). Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/19