Moderne historieforståelse

Authors

Sture Kvarv
Universitetet i Sørøst-Norge

Keywords:

historiefaget, historieforskning, forfatterskap, historieforståelse, faginterne diskusjoner, metodikk

Synopsis

Den boken som her presenteres handler om det moderne historiefagets fremvekst, fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til i dag.

Fremtredende historikeres bidrag til faget er presentert og problematisert.

I hovedsak er det likevel norsk historieforskning og historiefaglig forfatterskap som er tema.

Fremstillingen er konsentrert om det forskningsfaglige, pedagogiske miljøet ved Universitetet i Oslo.

To fagdebatter presenteres og analyseres som sentrale for å forstå skillelinjene blant disse historikerne.

Dette gjelder diskusjonene som fant sted i årene før og etter 1980, samt den såkalte «sannhetsdebatten» rundt regnet år 2000.

I tillegg er andre sentrale skillelinjer i historieforskningen belyst.

Konkret har den faginterne diskusjonen handlet om forskningen burde konsentreres om enkeltpersoners eller gruppers betydning for den historiske utviklingen.

Parallelt har en diskutert om faget burde avsondres fra, eller inngå i faglige tilnærminger til samfunnsfagene.

I det hele har det historiefaglige miljøet på ulike måter forsøkt å balansere hensynet til et allment publikum, i tillegg til å utvikle det teoretiske og metodiske grunnlaget for et seriøst, forskningsbasert universitetsfag. 

Chapters

 • Kapittel 1: Introdusering av vitenskapsbegrepet
 • Kapittel 2: Karakteristika ved faghistorien
 • Kapittel 3: Historieforskingen
 • Kapittel 4: Vitenskapelige forklaringer
 • Kapittel 5: Historie i vitenskapsteoretisk lys
 • Kapittel 6: Historisk tid
 • Kapittel 7: Historiefaglig metode
 • Kapittel 8: Kuhn og Popper
 • Kapittel 9: Foucault og White
 • Kapittel 10: Historieforskningen i etterkrigstiden
 • Kapittel 11: Den historiefaglige «sannhetsdebatten»
 • Kapittel 12: Avslutning
 • Mitt eget sluttord
 • Litteratur
 • Personregister
 • Stikkordregister
 • Ordforklaringer

Author Biography

Sture Kvarv, Universitetet i Sørøst-Norge

Kvarv er professor emeritus i kulturpolitikk og kulturanalyse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er utdannet dr.ing. og cand.philol. De problemstillingene som Kvarv arbeider med kan plasseres mellom samfunnsvitenskap og humani­ora, ofte med utgangspunkt i «modernitet» som overordnet tema. Hans kompetanseområder er kulturanalyse, vitenskapsteori, samfunnsvitenskapelig metode, samfunnsplanlegging og kulturpolitikk. Hans siste bokutgivelse er Vitenskapsteori – tradisjoner, posisjoner og diskusjoner, 2. utgave – 3. opplag. NOVUS forlag, Oslo 2021. 

Kvarv 2023 Cover

Forthcoming

30 October 2023

Details about the available publication format: PDF e-book

PDF e-book

ISBN-13 (15)

978-82-8390-125-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-82-8390-119-1

Physical Dimensions

170mm x 240mm