Tid og historie

Authors

Geir Uvsløkk (ed)
Universitetet i Oslo
Kjerstin Aukrust (ed)
Universitetet i Oslo

Synopsis

«Ordet ‘festskrift’ må ha vært laget med Gro Bjørnerud Mo i tankene,» skriver Svein Stølen og Åse Gornitzka i forordet til denne boken, som er en hyllest til Gro i anledning hennes 60-årsdag. Både som student, stipendiat, lærer, førsteamanuensis og professor i fransk litteratur har kjernen i hennes akademiske virke vært tid og historie, så vel i arbeidet med renessanselitteratur som i analysene av Marcel Proust og franskspråklige samtidsromaner. Gjen­nom å følge sporet «tid og historie» som en rød tråd fra middelalderen til i dag undersøker bidragsyterne i denne boken hvordan forskjellige tekster og kunstuttrykk fremstiller, påvirker og utfordrer samtiden, i stadig dialog med fortiden. Slik også Gro i boken Et nesten historisk preg viser hvordan forfatterne hun studerer der, anvender «fortidens steder, personer og hendel­ser […] for å forstå og fortolke, men også for å skape helt nye for­bindelseslinjer mellom det nåtidige og det fortidige». For å speile Gros allsidighet består festskriftet av studier innen litteratur, filologi, kunsthistorie, kulturhistorie, religionshistorie, arkitekturhistorie og filosofi. Noe for enhver smak, altså. Og for enhver tid.

Chapters

 • Fest for fag
  Svein Stølen, Åse Gornitzka
 • Gro Bjørnerud Mo – en nesten historisk person
  Kjerstin Aukrust, Geir Uvsløkk
 • Hvorfor gråter Karl den store? – Verden i de tidligste "chansons de geste"
  Trond Kruke Salberg
 • Omvende eller tilintetgjøre?
  Fremstillinger av jøder i "Legenda Aurea"
  Erik Thorstensen
 • Et intervall mellom evighet og tid
  Mennesket i Giovanni Pico della Mirandolas filosofi
  Unn Irene Aasdalen
 • Skapt eller skapende? Om kontekster og kanon i resepsjonen av renessanse­verket "Euvres de Louïze Labé Lionnoize" (1555)
  Amanda Aaserød
 • Childhood Poetics, or How Cervantes Queers Theatrical History in Early Modern Spain
  Sonia Velázquez
 • Eneveldets tid, mellom drøm og mareritt
  Hall Bjørnstad
 • «Pièce de Résistance»
  Knut Stene-Johansen
 • Gjestfrihet i Norge i eldre tid – myte og virkelighet
  Bjarne Rogan
 • Når tid blir historie – om Proust
  Karin Gundersen
 • Luisa Famos (1930–1974) – en rätoromansk diktarröst
  Ingmar Söhrman
 • «Doesn’t the paint say it all?» Dorothea Tannings motstand mot kategoriseringer og egenversjon av sin kunstneriske prosess
  Sissel Lie
 • «les troubles» / «the Troubles»: om vedvarende usikkerhet i Montaignes «De la physionomie» og Anna Burns’ "Milkman"
  Kirsti Sellevold
 • Michel Houellebecq og Joseph de Maistre – eller om en motsigelsesfull og en absolutt modernitetskritikk
  Per Buvik
 • Minner, erindring og historie: om tid, palimpsest og usynlig blekk i Patrick Modianos "Encre sympathique"
  Geir Uvsløkk
 • Kropp og historie i en gulvest-roman
  Kjerstin Aukrust
Festskrift Mo cover

Published

7 December 2023

Details about the available publication format: PDF e-book

PDF e-book

ISBN-13 (15)

978-82-8390-129-0

Details about the available publication format: Hardcover

Hardcover

ISBN-13 (15)

978-82-8390-118-4

Physical Dimensions